“Adatkezelési tájékoztató”, letölthető .pdf változatban

ÁSZF” letölthető .pdf változatban

Az “Elállásról”, letölthető .pdf változatban

Elérhetőség:

Citrin ásvány és kristálybolt
Működtető: Kóbor János E. V.
E-mail: kobor.janos@yahoo.com

Adószám: 59440453-1-41
Telefon: 06 30 60 65 655
E-mail küldése: citrinshop@mail.com

——————————————————————————————-

Impresszum

A szolgáltató neve: Kóbor János E. V. 
A szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 15. 2/26. 
A szolgáltató elérhetősége: + 36 30 606 5655 
E-mail: kobor.janos@yahoo.com 
Internet: citrinshop.hu 

A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: 
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Központi telefonszám: +36 1 428 5100
Nyilvántartási szám: 057474843
A szolgáltató adószáma: 59440453-1-41
Hatósági engedély: Nem engedélyköteles tevékenység
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488 2000
E-mail: bkik@bkik.hu 

A tárhelyszolgáltató adatai:
RackForest KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon (Domain, tárhely): +36 70 362 4785
Telefon (Szerver hosting, bérszerver, VPS ügyfélszolgálat): +36 70 881 4184
E-mail: info@rackforest.co

Kamara:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488 2000
E-mail: bkik@bkik.hu

Tárhelyszolgáltató:

RackForest Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18.-22- 3.em
Adószám: 14671858-2-4

——————————————————————————————-

Cookie nyilatkozat

A Kóbor János E. V. adatkezelési rendszere az Európai Unió május 25-én életbe lépő új adatvédelmi elveinek megfelel.

Az általunk üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzítünk. Weboldalunk html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A Facebook hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: GOOGLE Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek és GOOGLE Adatkezelési szabályzat

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Kóbor János E. V. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Kóbor János E. V. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi előírások pontos betartására. Amennyiben további kérdései vannak, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

——————————————————————————————-

Megrendelés – vásárlás – átvétel menete

Kérjük válassza ki a termékeket, amelyeket meg szeretne vásárolni, majd töltse le és töltse ki a mellékelt megrendelőlapot és e-mailben csatolmányként küldje meg számunkra. A termékeket csomagküldő szolgálattal küldjük meg a számlával egyetemben, vagy elektronikusan küldjük a számlát az e-mail címére. A terméket fizetheti átutalás útján, vagy az átvételi ponton utánvéttel.

——————————————————————————————-

Ásványvásárlás

Amennyiben tulajdonában van valamilyen ritka, vagy érdekes ásvány, őslény vagy kő, vagy akár gyűjtemény és eladná, írjon nekem, vagy hívjon fel. Tel: 06 30 60 65 655.

—————————————————————————————-

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Kóbor János E. V. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás címzettjéről.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Fogalommeghatározások

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”),

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”).

Az adatkezelő adatai

Név: Kóbor János E. V.

Székhely: 1027 Bp. Medve u. 15. 2/26.

Nyilv. szám.: 57474843

Adószám: 59440453-1-41

Képviselő: Kóbor János

Telefonszám: + 36 30 606 5655

Weblap: www.citrinshop.hu

E-mail: citrinshop@mail.com

Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 • az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti,

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok megfelelőségéért és valódiságáért az Érintett felel.

Adatkezelési tevékenységek

Termék megrendelése

Az adatkezelés célja

Megrendelés kezelése.

A kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, szállítási cím, megrendeléssel kapcsolatos információk, számlázási- és fizetési adatok.

Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítését követő 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja

 • az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Szállítás

Az adatkezelés célja

A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása.

A kezelt adatok köre

Szállítási név és cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Az adattovábbítás célja: a megrendelt áru kiszállítása.

Számlázás, könyvelés

Az adatkezelés célja

Jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre

Rendelésszám, számlázási név, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma.

Az adatkezelés időtartama

A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adattovábbítás

 • Név: Glowing Comet Kft.

Cím: 1108 Budapest, Lenfonó u. 6. 9/39.

Az adattovábbítás célja: könyvelési feladatok ellátása.

 • Név: Octonull Kft. (Billingo.hu)

Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

Az adattovábbítás célja: számlázás lebonyolítása.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja

Válasz az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre.

A kezelt adatok köre

Az Érintett által megadott adatok, jellemzően név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel lezárultáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja

Panaszok kezelése.

A kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A panasztól számított 3 évig.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Szavatossági, jótállási igények kezelése

Az adatkezelés célja

Szavatossági és jótállási igények kezelése.

A kezelt adatok köre

Név, cím, vásárlással kapcsolatos információk, hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, az igény rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama

Az igény bejelentésétől számított 3 évig.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Hírlevél-küldés

Az adatkezelés célja

Az Érintett tájékoztatása aktuális hírekről, információkról.

A kezelt adatok köre

Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Tárhely szolgáltatás

A webáruház tárhelyét a RackForest Kft. biztosítja. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 30 napig tárolja.

A szolgáltató adatai:

Név: RackForest Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. em. 3008.

 

Sütik a weboldalon

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Érintett eszköze tárol, ezzel az Érintett azonosíthatóságát is biztosítja.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.

A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési célú cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Google Ads: A Google cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. A Google Ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Érintettet megillető jogok

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségen: citrinshop@mail.com

Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.

Az Adatkezelő az Érintett által, a szerződés teljesítése során megadott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki.

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult.

A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni. A számítógépen rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték, további felhasználásuk megakadályozása érdekében véglegesen törölni kell.

Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: citrinshop@mail.com

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

 • az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést,

 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a jogszabályi feltételek bármelyike teljesül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.citrinshop.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.

2021. március 24.

—————————————————————————————–

Elállás

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Ha a Felhasználó élni kíván az elállási jogával, ezt határidőben, írásban jelezni köteles a Szolgáltató részére.

A megrendelt terméket a Felhasználónak vissza kell juttatnia a Szolgáltató címére postai vagy csomagküldő futárszolgálat által. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A nem rendeltetésszerű használatból keletkező anyagi kár megtérítését joga van követelni a Szolgáltatónak a Felhasználótól.

A Szolgáltató a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a Felhasználó felé.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Kóbor János E. V. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.citrinshop.hu domain név alatt üzemeltetett weboldal felhasználási és a vásárlást szabályozó feltételeit.

A Szolgáltató és a terméket megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg. Jelen ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a szállítási és fizetési feltételeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Felhasználó a megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendeléssel a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Irányadó jogszabályok

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

A Szolgáltató adatai

Név: Kóbor János E. V.

Székhely: 1027 Bp. Medve u. 15. 2/26.

Nyilv. szám.: 57474843

Adószám: 59440453-1-41

Képviselő: Kóbor János

Telefonszám: + 36 30 606 5655

Weblap: www.citrinshop.hu

E-mail: citrinshop@mail.com

Termékek

A www.citrinshop.hu elsősorban ásványokkal, kőzetekkel foglalkozó weboldal, ahol a Felhasználónak lehetősége van megrendelni a weboldalon megjelenített termékeket. A termékek mellett megjelenített ár a darabárakat jelenti, ha az másképpen nincs feltüntetve. A Szolgáltató kisadózó vállalkozás és mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól.

A feltüntetett árak a szállítási díjat és fizetési költséget nem tartalmazzák.

A weboldalt minden Felhasználó ingyenesen veheti igénybe. A vásárlásra regisztráció nélkül van lehetőség.

A Szolgáltató a weboldalon feltünteti a termék nevét, leírását és a termékről fotót jelenít meg. A termék adatlapján szereplő kép eltérhet a valóságtól, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a megjelenített kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbség miatt.

A megrendelés lépései

A terméket a különböző kategóriák alatt van lehetőség kiválasztani. A Felhasználó a megrendelőlap kitöltésével és a citrinshop@mail.com e-mail címre történő megküldésével tudja a terméket megrendelni.

A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adni a nevét, a szállítási címet, a megrendelni kívánt termék kódját és darabszámát. A Felhasználó a megrendeléssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A rendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

A rendelés leadása után a felhasználói e-mail címre egy automata visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a rendeléssel kapcsolatos összes adatról és információról, mely nem minősül a megrendelés elfogadásának. A megrendelés teljesítésének lehetőségéről a Szolgáltató egy következő e-mailben küld tájékoztatást.

A megrendelés elfogadása

A beérkezett és elfogadott rendelésekről a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó részére. Amennyiben a megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználó részére, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A megrendelés visszaigazolása során a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a megrendelést megkapta, elfogadta és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, erről e-mail értesítésben tájékoztatja a Felhasználót.

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított maximum 30 nap.

Szállítás

A Szolgáltató a megrendelt terméket kiszállítással juttatja el a Felhasználó részére. Kiszállítás kizárólag magyarországi címre lehetséges. A nagy értékű árut (150.000,-Ft felett) a Felhasználó személyesen is átveheti előzetes egyeztetés alapján.

A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

A termék átvételét követően a Felhasználó haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a termék sértetlen. Sérüléssel, töréssel kapcsolatos reklamációt a Szolgáltató csak akkor tud elfogadni, ha a Felhasználó a termék átvételétől számított 24 órán belül jelzi a problémát e-mailben a Szolgáltató felé, fényképekkel dokumentálva. Az átvételtől számított 24 órán túl jelzett sérüléssel kapcsolatban a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A kiszállítás módja és díja (a lenti díjak a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák):

A Szolgáltató bizonyos sérülékeny termékeket kizárólag törékeny áruként vállal kézbesíteni, ez a weboldalon a termék mellett feltüntetésre kerül és a megrendeléssel a Felhasználó tudomásul veszi. A törékeny kezelés költsége az alapdíj 75%-a.

15.000,-Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás költségét a Szolgáltató átvállalja.

A kiszállítást biztosító szolgáltató adatai:

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Fizetési feltételek és számlázás

Utánvéttel történő fizetés

A Felhasználó a megrendelés vételárát átvételkor fizeti meg készpénzben vagy bankkártyával. Az utánvétel díja 250,-Ft.

Banki átutalás (előre utalás)

A Felhasználó a megrendelt termék vételárát banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek. Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelés számát.

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11701011-21457524-00000000

Kedvezményezett neve: Kóbor János E. V.

Közlemény: rendelés száma

A Szolgáltató a Billingo.hu számlázó használatával elektronikus úton küldi el a számlát a megadott e-mail címre vagy papír alapon juttatja el a Felhasználónak.

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Ha a Felhasználó élni kíván az elállási jogával, ezt határidőben, írásban jelezni köteles a Szolgáltató részére.

A megrendelt terméket a Felhasználónak vissza kell juttatnia a Szolgáltató címére postai vagy csomagküldő futárszolgálat által. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A nem rendeltetésszerű használatból keletkező anyagi kár megtérítését joga van követelni a Szolgáltatónak a Felhasználótól.

A Szolgáltató a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a Felhasználó felé.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

Felelősség korlátozása

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a www.citrinshop.hu honlap használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel, a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.

A honlapot mindenki saját felelősségére használja. A rendszerben előforduló esetleges késedelemért, hibáért, az ebből adódó hiányos információ áramlásért a Szolgáltató nem tehető felelősség. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

Felhasználó a termékek megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 1,-Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándéktól. 

A termékeket mindenki saját felelősségére vásárolja. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó által vásárolt termék allergiás reakciót vált ki vagy más egészségügyi problémát okoz. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy egyes termékek, illetve alkatrészeik gyermekek általi lenyelése fulladást okozhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért és károkért.

A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi a természeti eredetű termékek (ásványok, kőzetek, meteoritok és ezekből készített dísztárgyak) sajátosságait, nevezetesen, hogy azok belső szerkezete és állapota kívülről nem feltétlenül látható, a belső kémiai reakciók, fizikai változások nem feltétlenül érzékelhetők.

A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi a természeti eredetű termékek sajátosságait, nevezetesen, hogy a felületükön felül, oldalt és különösen alul a kifejtés és a szállítás hatására törési felületek képződhettek. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy ezek a sérülések, illetve a termékfotón látható sérülések nem képezhetik reklamáció tárgyát. 

A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a honlapon található, a terméket illető tájékoztatás általános jellegű és nem tartalmazhat minden, a terméket érintő jellemzőt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó nem tájékozódik a vásárlás előtt egyéb fórumokon is a termék tulajdonságairól. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha valamely termékben a kézhezvétel után hőhatás, víz, levegő vagy napfény hatására, vagy bármely vele érintkező vegyianyag hatására kémiai reakció indul el, vagy megváltozik a színe, az állaga, vagy megindul a bomlása.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget  a természeti eredetű termékben esetlegesen jelen lévő, de kívülről nem érzékelhető szerkezeti anomália, repedés, hasadás és a későbbi használatba vétel együttes hatására létrejövő törés, szétválás miatt. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termék egy jellemzője minden körültekintés ellenére pontatlanul vagy tévesen van megadva.

Szerzői jog

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a www.citrinshop.hu weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A Felhasználó a megvásárolt termékkel kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő e-mail üzenetben vagy telefonon:

E-mail: citrinshop@mail.com

Telefon: + 36 30 606 5655

A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Fogyasztóvédelmi hatóság: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu

 • Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 • Békéltető Testület: A fogyasztói panasz elutasítása esetén, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

 • Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáját ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztatás

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Kóbor János E. V. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Kóbor János E. V.-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján, kizárólag a Kormányrendelet mellékletében felsorolt fogyasztási cikk (pl. 10.000,-Ft eladási ár feletti ékszer) megvásárlása esetén a Kóbor János E. V. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama a 10.000,-Ft-ot elérő, de 100.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, a 100.000,Ft-ot meghaladó, de 250.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250.000,-Ft eladási ár felett három év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás székhelyén érvényesítheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a honlapon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A www.citrinshop.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.

2021. március 24.1027 Bp. Medve u. 15. 2/26.1027 Bp. Medve u. 15. 2/26.Kóbor János E. V.